'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Adoptiegroep WWL Zwolle

wwl1Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

De Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL) is opgericht aan het begin van de jaren tachtig. De motivatie tot het starten van de werkgroep was de toen opkomende werkeloosheid en tweedeling in de samenleving. De werkgroep bestaat uit mensen van diverse kerken en/of levensbeschouwelijke organisaties. Al in de jaren negentig startte de groep met de ‘adoptie’ van politici om hen in contact te brengen met de wereld van mensen in armoede. Ze brengen deze werkwijze nog steeds in de praktijk.

In gesprek met politici
De Adoptiegroep brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met politici. Zo krijgen zij de kans te praten met iemand die medeverantwoordelijk is voor het beleid van de gemeente. Voorop staat dat ervaringsdeskundigen hun persoonlijke verhaal kwijt kunt bij een beleidsmaker. Je krijgt niet elke dag de kans aan een politicus te vertellen hoe het gemeentelijk of overheidsbeleid invloed heeft (gehad) op je leven!

Het is niet alleen voor mensen aan de onderkant goed om de ervaringen met armoede en kromme regelgeving kwijt te kunnen. Ook politici vinden het meestal heel waardevol om dit te horen. De afstand tussen politiek en burger is vaak groot. Het is soms moeilijk voor beleidsmakers om te beoordelen hoe het beleid voor de burger uitpakt. Wanneer je je persoonlijke verhaal met een politicus deelt kan dat voor een bewustwording bij hem of haar zorgen. Dat heeft altijd een effect.

Hoe gaat de Adoptiegroep te werk?
Wanneer iemand de Adoptiegroep benadert gaat de groep eerst kijken of er niet alsnog een oplossing is voor het probleem. In dat geval verwijst de groep door naar de juiste plek. De Adoptiegroep zelf lost geen problemen op.
Is het verhaal er één die de politiek moet bereiken, dan gaat de Adoptiegroep aan de slag. Zij zorgt dat er een gesprek plaatsvindt tussen de ervaringsdeskundige en een geadopteerde politicus.

flyer-wwl-nieuw gesloopt

Over de WWL
De Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing stelt zich ten doel het welzijn van zoveel mogelijk personen en groepen in Zwolle te bevorderen, waarbij haar aandacht vooral uitgaat naar groepen die door de officiële instanties in de steek gelaten lijken te worden.
De WWL streeft naar een samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat. Respect houdt in dat iedereen tot zijn of haar recht komt en gelijke kansen krijgt in welzijn en welvaart met een oproep tot een rechtvaardige verdeling van rijkdom en het opheffen van armoede.

  • werken met mensen om wie het gaat, mensen met een minimum inkomen en (organisaties van) uitkeringsgerechtigden
  • samen met hen volgen en benaderen wij de (lokale) overheid om maatregelen te treffen die de kloof tussen arm en rijk verkleinen
  • gesprekken met mensen uit georganiseerd vrijwilligerswerk
  • we zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad SoZaWe
  • vertegenwoordiging in de Werkgroep Inkomensondersteuning gemeente Zwolle
  • de Adoptiegroep brengt een lid van de Zwolse Gemeenteraad en een lid van de 2e Kamer in persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden en hun problemen
  • er is relatie met de Werkgroep Prettige Vakantie voor mensen met een krappe beurs
  • actieve deelname aan de conferenties betreffende het met de gemeente gesloten pact Zwolle Armoedevrij

De WWL wil mensen bereiken die er iets aan kunnen doen, zoals de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden en politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Contactgegevens
Adoptiegroep, onderdeel van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing, ter attentie van dhr. P. Neeft
e-mail: adoptiewerkgroep.zwolle@gmail.com

Bron: Knooppunt Kerken en ArmoedeReacties zijn gesloten.