'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Basisinkomen

Motto

Artikel 25 van de ‘Universele Rechten van de mens’: Een ieder heeft recht op een levensstandaard voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen: voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, evenals het recht op voorzieningen in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot/echtgenote, ouderdom of een gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan als gevolg van omstandigheden onafhankelijk van zijns wil.

Wat verstaan we onder een onvoorwaardelijk basisinkomen?

Onder een onvoorwaardelijk basis inkomen wordt een individuele inkomens garantie verstaan die van overheidswege wordt verstrekt. Vanaf een bepaalde leeftijd heeft iedereen recht op dit basisinkomen, ongeacht of hij/zij betaald werk verricht. Dit basisinkomen moet hoog genoeg zijn om fatsoenlijk van te leven.

Waarom

We noemen graag een paar voorbeelden waarom een basisinkomen voor iedereen welzijn bevordert:

 • Met een basisinkomen is een inkomen gegarandeerd en verdwijnt de angst voor kortingen door alle regelgeving en controle: een vrij gelijkwaardig bestaan met nieuwe initiatieven wordt mogelijk.
 • Met een basisinkomen is het gemakkelijker om van werk te veranderen of aan een studie te beginnen.
 • Met een basisinkomen kan men minder gaan werken – anderen kunnen dan ook een betaalde (deeltijd) baan vinden en er ontstaat ruimte voor dingen die men altijd al zo graag had willen doen.
 • Met een basisinkomen is het eenvoudiger om vrijwilligerswerk te doen.
 • Met een basisinkomen kan men meer investeren in en tijd besteden aan de opvoeding van kinderen en de verzorging van oudere of zieke familieleden, wat een positieve en preventieve werking op het welzijn van gezin en maatschappij heeft én (zorg) kosten kan verminderen.
Kortom, met een basisinkomen gaan wij een meer ontspannen, vrijere samenleving tegemoet!

De achtergronden van het idee basisinkomen (visie)

 • Om de groeiende kloof tussen arm en rijk tegen te gaan. (welk mensbeeld hebben we wanneer we denken aan een rechtvaardige samenleving?)
 • Niet voor iedereen is er geschikt betaald werk. Hierbij denken we aan gehandicapten en zieken. Maar ook niet voldoende werk, o.a. ten gevolge van robotisering, digitalisering en machinalisering. (Welke maatschappij visie hebben we?)
 • Het is onvermijdelijk dat in een kapitalistische maatschappij (of een neoliberale maatschappij) een klasse van losers ontstaat. Zij kunnen niet meekomen. Toch mogen we hen niet laten verkommeren en daarom hebben we een minimum inkomen, uitkering genoemd, vastgesteld, waarvan ze net (of niet) kunnen rondkomen. Het blijven losers. Velen laten dat ook blijken door hen als zodanig te beschouwen, die op hun zak teren. De uitkeringsgerechtigden worden goed in de gaten gehouden en bij de geringste overtreding of tekortkoming gekort. Velen voelen zich hierdoor minderwaardig en verliezen daardoor elk initiatief. Zo is het uitkeringsstelsel verworden tot een ziekmakend systeem.
 • Invoering van een basisinkomen geeft mogelijkheden voor een nieuwe, eerlijker verdeling van werk, het creëren van welzijn en een meer respectvolle samenleving.
 • Als iedereen in Nederland een basisinkomen ontvangt is een vorm van bestaanszekerheid gegarandeerd.
 • Een basisinkomen draagt bij aan een actieve, creatieve samenleving.

Ervaringen met het basisinkomen

(ontleend aan ‘gratis geld voor iedereen’ van Rutger Bregman)

 • Londen 2009:
  Een experiment met dertien daklozen, straatveteranen. Ze krijgen eenmalig 3000 pond. De enige vraag die ze moeten beantwoorden is ‘Wat denk je dat goed voor je is?’ Geen van de mannen verspilde zijn geld aan drank of drugs. Na een jaar was er gemiddeld slechts 800 pond uitgegeven. Ze volgden cursussen, leerden koken, kickten af, bezochten hun familie, zorgden voor een dak boven hun hoofd en maakten plannen voor de toekomst.
 • Misscome (Canada) 1973:
Jongeren trouwden later, het geboortecijfer daalde, schoolprestaties verbeterden aanzienlijk, het totaal aantal arbeidsuren daalde met 13 procent; mannelijke kostwinners gingen nauwelijks minder werken, het ziekenhuisbezoek nam af met 8,5 %.
 • Onderzoekers van de universiteit van Manchester (2010) bevestigen bij andere experimenten (o.a. in Namibië) dit beeld.

De Landelijke Vereniging basisinkomen of te wel: ‘Hoe kun je meedoen?’


 • In Smallingerland worden e-mails verzameld van voorstanders, die daardoor ook op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de ‘werkgroep basisinkomen/basisteam Smallingerland’. 
De werkgroep is lid van de landelijke Vereniging Basisinkomen.
 • Je kunt je aansluiten bij een plaatselijke vereniging basisinkomen. Als die er niet is, kijk je waar het dichtst in de buurt een vereniging is of je probeert medestanders te vinden om met hen samen een vereniging op te richten. Op de site ‘Vereniging Basisinkomen’ is alle informatie te vinden. Ook over bezwaren en zelf het inkomen bedenken: is € 400,– / € 1000,– / € 1400,– betaalbaar? 
(secretariaat Vereniging Basisinkomen: Benedendorpsweg 65, 6862 WC Oosterbeek, tel. 0626436488).

Experimenten die in Nederland op de rails staan


In Wageningen, Groningen, Deventer, Tilburg en Nijmegen.
Deze experimenten worden begeleid door universiteiten en hogescholen. Zij doen onderzoek naar effecten. 
Al deze experimenten betreffen een groep uitkeringsgerechtigden die voor een periode een basisinkomen ontvangen.
Controlegroepen die een uitkering blijven ontvangen dienen als vergelijking. Het zijn dus deelexperimenten.
Rink de Vries, voorzitter Arme Kant van Fryslân

20 juni 2018Reacties zijn gesloten.